Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Social WiFi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa,) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000459078 (dalej: „Spółka”).

Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do Spółki za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.socialwifi.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”). Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu Twoich wniosków, pytań lub pism.

Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać wyłącznie:podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi zajmującemu się hostingiem strony internetowej),podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Policji.

Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia działań związanych z przesłanym rzez Ciebie zgłoszeniem.

Uprawnienia podmiotu danych: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia przez Spółkę odpowiedzi na wniosek/pismo/pytanie zadane na formularzu dostępnym na stronie zostanw.pl.